Vážení zákazníci

 

 naše stránky www.obuvzlin.cz  nejsou  klasickým internetovým obchodem, ale v současné době slouží pouze k doprodeji zde vyobrazeného zboží.

DOPRODEJ:   99 - 599 KČ/PÁR

Vzhledem k minimálním cenám obuvi, nebude dodavatelem hrazena hrazena cena dobírky.
 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro dobírkový prodej zboží
v obchodě www.obuvzlin.cz

(dále jen "podmínky")

 

I. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma – LM Styl.s.r.o, se sídlem OD Modus, Bartošova 45, 760 01 Zlín, IČO: 29260639 DIČ: CZ29260639, právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná do obchodního rejstříku. Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající)

   
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý spotřebitel tj. objednatel zboží z internetové adresy: www. Obuvzlin.cz. (dále jen kupující/)


Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo reálné podobě zboží. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nemusí barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží do 14 dnů po doručení vrátit prodávajícímu dle čl. VII těchto podmínek.

 Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z výše uvedených internetových stránek a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

 

II. Objednávka kupujícího

 Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím emailu na email: lmstyl.@centrum.cz kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje: Jméno a příjmení, poštovní adresa,  e-mailová adresa, telefon, katalogové číslo, katalogová cena (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží.

 Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím. 

 Prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky zprávu o potvrzení objednávky, na e-mailovou adresu, který kupující uvedl ve své objednávce. Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícího.

 Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

 Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 Provozovatel  těchto stránek si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez udání důvodu.

 Provozovatel těchto stránek neodpovídá za barevné vyobrazení zboží na fotografiích. Odstín dané barvy se může lišit v závislosti na barevném nastavení monitoru zákazníka.

 

III. Cena a platební podmínky

Veškeré ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny včetně DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě“, nebo „zboží v akci“ je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná. 

Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží při převzetí zásilky zboží přepravní službě (dobírka) nebo dle své volby převodem na účet prodávajícího 2400120641/2010 před expedicí zboží kupujícím. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Dodání zboží na fakturu se splatností a úhradou po termínu doručení zboží je vyloučeno. V případě, že je dle čl.V. účtováno i poštovné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.

 V případě zásilky na slovenskou adresu uhradí kupující přepravní službě při doručení cenu zásilky včetně poštovného v hotovosti v eurech, přepočtenou aktuálním kursem

IV. Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím

 Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách www.obuvzlin.cz a zavazuje se dodat objednané zboží zasláním prostřednictvím přepravní společností na dobírku na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení objednávky,nejpozději však do jednoho týdne. Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a toto zboží vrátit zpět na náklady prodávajícího.

 V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v takovém případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.

 V případě, že kupující uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 3 pracovních dnů od obdržení platby na účet. V případě, že kupující uhradí zboží předem a prodávající nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží zaslat v uvedené lhůtě, je povinen neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku zpět, nejpozději však  do 3 pracovních dnů od vzniku nemožnosti plnění ze strany prodávajícího.

 Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny

V. Poštovné, dobírkové a balné

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím dobírkové zásilky v souladu s potvrzenou objednávkou. K ceně zboží bude připočteno poštovné dle platného sazebníku České pošty. Balné účtováno nebude.                                                                                                  

 

  VI. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzít a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.  

 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení kupní ceny po převzetím zboží kupujícím.

VII. Vrácení zboží kupujícím - odstoupení od smlouvy

 Kupující je oprávněn dobírkovou zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty předání zásilky přepravní společnosti dle čl. IV těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku, není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.)

 Kupující může nepoužité nepoškozené zboží vrátit v původním obalu maximálně do 14 dnů od odeslání prodejcem a to formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího. Zásilka musí být předána přepravní společnosti nejpozději 14 den ode dne původního doručení zásilky. Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak.

 Zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu v jakém je kupující převzal, což znamená, že musí být vrácené zboží nadále nové, nepoužité a nepoškozené, včetně ochranného obalu a veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím (náhradní prodloužené ucho, ochranný sáček, reklamní taška, dárek apod.) .

 O odstoupení od smlouvy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adrese obuv@odmodus.cz a rovněž zaslat odstoupení od smlouvy písemně na adresu prodávajícího. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu nebo poštovní adresu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.

 Prodávající je povinen po obdržení poštovní zásilky obsahující nepoškozené a nepoužité zboží vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď na účet uvedený v písemném odstoupení od smlouvy  nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího. Poštovné za doručení původní zásilky ke kupujícímu prodávající nevrací.

Pokud prodávající zjistí po vrácení zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno či zjevně užíváno, je oprávněn zaslat jej zpět kupujícímu na dobírku pouze za cenu poštovného, která bude uvedena v dobírce k zaplacení kupujícím. V takovém případě prodávající již zaplacenou kupní cenu nevrací.

V případě, že kupující odmítne opětovně zaslanou zásilku převzít a tato bude vrácena prostřednictvím pošty nebo přepravní společností zpět prodávajícímu, uloží prodávající bezpečně toto zboží ve své provozovně a opětovně (třetí pokus) odešle zboží kupujícímu až na základě jeho písemné žádosti. Nepožádá-li tímto způsobem kupující prodávajícího o odeslání zboží ve lhůtě do 90 dní od uložení zboží, propadá toto zboží ve prospěch prodávajícího a tento je oprávněn zboží prodat se slevou. Případný výtěžek z prodeje bude použit na úhradu nákladu spojených s uvedeným postupem.

 Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že tento kupující již v minulosti odmítl převzít zásilku, která byla doručena v souladu s těmito podmínkami a v souladu s podmínkami přepravní společnosti.  Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout zaslat zboží dle nové objednávky kupujícího v případě, že kupující již v minulosti vrátil poškozené nebo použité zboží dle předchozího odstavce. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím apod.) je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámce lhůty uvedené v čl. IV.

 

VIII. Vady, reklamace a záruky

 Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o údržbě zboží uvedené výrobcem na zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

 Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při spotřebitelském užívání zboží. 

 Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dní od doručení zboží. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 14. den po jeho převzetí, nebude prodávajícím brán zřetel.

 Kupující zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně původního prodejního dokladu , dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží prodávající vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace a ukončí reklamační řízení. Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností, a to jeho opravou, výměnou zboží za bezvadné nebo vrácením kupní ceny zboží.

 Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas a opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.

 Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s neodstranitelnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanovení těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamovaného zboží a nově vybraného zboží bude přihlédnuto.

 Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má prodávající nárok v rámci reklamačního řízení a lhůty na vrácení zaplacené kupní ceny (bez poštovného).

 Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít. Náklady na poštovné zásilky v rámci reklamačního řízení hradí vždy odesílatel (tj. kupující v případě zasílání zboží prodávajícímu zpět a prodávající v případě zaslání opraveného zboží zpět kupujícímu).

 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

IX. Ostatní ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách www.obuvzlin.cz prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

 Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.

 Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.

Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.

 Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu obuv@odmodus.cz Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Zasláním každé nové objednávky však kupující dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.  

 Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.